Friday, November 12, 2010

मोरियो, 
सतरंगी पांख्याँ वालो,    
                                    रंग - रंगीलो  मोरियो  
 शीश किलंगी घंणी  सोवणी,
                                       प्यारो लागे मोरियो। 


पंख  फैलावै  छतरी ताणै,
                                        घूमर घाले  मोरियो  
    मैह आव जद बोलण लागे,
                                           पैको- पैको मोरियो।  


   चोंच   मार कर नाड़ उठावे,
                                              दाना चुगतो मोरियो 
     काचर  खा  कर पांख गिरावे,
                                              चोमासा में मोरियो। 


      साँझ ढल्यां पीपल के ऊपर,
                                                  जाकर बैठे मोरियो  
     पंछीङा में घणो  सोवणों,    
                                                   रास्ट्र पक्षी यो मोरियो।    

              
                                                                                             

कोलकत्ता
१२ नवम्बर, 2010
(यह कविता "कुमकुम के छींटे" नामक पुस्तक में प्रकाशित है )

No comments:

Post a Comment